Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

Your content has been submitted

arrow&v

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
עדין אין
אליאור מגירה
יעל אגמון
15
אחר
בית ספר רחמה
אפשרי בריא
No
Yes
סטודנטים
יניב ברק
יניב ברק
30
אחר
אורט רבין
גן יבנה
No
Yes
סטודנטים
יניב ברק
דורית
15
אחר
רבין
גן יבנה 2
Yes
Yes
כרגע אין
פאזי אבו אלקעיין
חאמד
15
אלנור
חורה
Yes
Yes
מכינת הנגב
דולב
גיא בסטקר
15
דרכא ספיר
ירוחם
Yes
Yes
אין כרגע
אמיר אבו ערער
עבד
30
אחר
שגב שלום
שגב שלום 1
Yes
Yes
כרגע אין
סלאח
עבד
15
אחר
שגב שלום
שגב שלום 2

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
חמישי
ראשון
בית ספר רחמה
אפשרי בריא
אורט רבין
גן יבנה
רבין
גן יבנה 2
שלישי
ראשון
אלנור
חורה
רביעי
ראשון
רביעי
דרכא ספיר
ירוחם
רביעי
שני
שגב שלום
שגב שלום 1
רביעי
שני
שגב שלום
שגב שלום 2

Volunteer at The Equalizer

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
890
נסרין אלאפיניש
890
נאדר אלעתאיקה
450
גאזי
1780
1180
1780
890
מגאד
1780
יניב ברק

Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
אפשרי בריא
יעל אגמון

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך

Volunteer at The Equalizer

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

Volunteer at The Equalizer

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Volunteer at The Equalizer

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה