Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

Your content has been submitted

arrow&v

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
No
Yes
אין
דועאא גורגי
דועאא גורגי
8
אחר
יסודי ב'
אבו סנאן
No
Yes
אין
רושדי סובח
רושדי סובח
אחר
אלבירוני 1
טמרה
No
Yes
אין
רושדי סובח
רושדי סובח
אלבירוני 2
טמרה

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
11:00
16:00
16:00
16:00
13:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

18:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
שישי
שני
יסודי ב'
אבו סנאן
שישי
שני
אלבירוני 1
טמרה
שישי
שני
אלבירוני 2
טמרה

Volunteer at The Equalizer

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
890
890
דועא ג'ורג'י
890
890
פואד חיראלדין
1780
1780
2670
890
רושדי סובח
890
890
890
890
אסף שפייזר

Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך

Volunteer at The Equalizer

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

Volunteer at The Equalizer

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Volunteer at The Equalizer

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה