Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

Your content has been submitted

arrow&v

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
מוחמד טוויל, ג'וש דין
ירון כרם
אפרת פרילנדר
17
אחר
תל"י רמת מוריה
ירושלים
No
Yes
פרידה, רבקה
עילי מנשה
אסנת
15
אחר
תל"י בית וגן 1
ירושלים
No
Yes
עדנה
עילי מנשה
אסנת
15
אחר
תל"י בית וגן 2
ירושלים
No
Yes
כפיר, דגם
עידן כהן
נאווה
20
אחר
של"ב
ירושלים
No
Yes
מכללת הדסה
ענאן עליאן
ענאן עליאן
16
אחר
בית צפפה
ירושלים
Yes
Yes
א
ענאן עליאן
ענאן עליאן
12
אחר
בית מיכה
ירושלים
Yes
Yes
מטעם בית לזרוס
עילי מנשה
אילן
18
אחר
בית לזרוס
ירושלים

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
14:30
13:00
arrow&v
arrow&v
13:30
14:30
16:00
14:30
15:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
ראשון
שלישי
ראשון
תל"י רמת מוריה
ירושלים
ראשון
רביעי
ראשון
תל"י בית וגן 1
ירושלים
חמישי
חמישי
שני
תל"י בית וגן 2
ירושלים
רביעי
רביעי
ראשון
של"ב
ירושלים
שישי
ראשון
בית צפפה
ירושלים
חמישי
שני
בית מיכה
ירושלים
חמישי
ראשון
בית לזרוס
ירושלים

Volunteer at The Equalizer

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
1000
1000
1000
1000
1000
500
ענאן עליאן
890
890
890
515
1690
ירון כרם
1390
1390
890
1265
265
עילי מנשה
890
890
640
890
1390
עידן כהן

Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
בית"ר ירושלים
הגר
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
רוח נכון
טליה
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
צופים
ירדן
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
מכללת הדסה
ציפי

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר
0
מגרש סיננטי ארמון הנציב
ראשון

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
600
תל"י בית וגן
16/03/2021
600
של"ב
02/03/2021
1800
900
תל"י רמת מוריה
28/01/2021
4000
1200
תל"י בית וגן
28/01/2021
0
300
של"ב
06/12/2020
5400
600
של"ב
25/11/2020

Volunteer at The Equalizer

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

Volunteer at The Equalizer

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת
120
דגם גתו

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Volunteer at The Equalizer

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה
0
4
4
אפריל
בית לזרוס
0
0
5
אפריל
תל"י בית וגן 2
5
אפריל
תל"י בית וגן 1
0
4
4
אפריל
בית מיכה
0
3
5
אפריל
של"ב
1
0
8
אפריל
בית צפפה
1
0
5
אפריל
תל"י רמת מוריה