Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

Your content has been submitted

arrow&v

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

arrow&v
העלה תמונה קבוצתית

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
מכינת בית ג'וברין
דוד שאול
דוד שאול
15
אחר
הרצל
קרית גת
Yes
Yes
0
אסרט
הדסה
14
אחר
אלי כהן
קרית מלאכי
No
Yes
תאיר יפרח, שיראל כהן
נוי
עופרי
15
אחר
גיל רבין
שדרות

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
הרצל
קרית גת
אלי כהן
קרית מלאכי
רביעי
שלישי
חמישי
שני
גיל רבין
שדרות

Volunteer at The Equalizer

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
890
אליהו קרספיל
1350
0
1200
1350
אסרט אבבה
1200
770
1200
790
דוד שאול

Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
עיריית שדרות
אופיר אסולין

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
1100
אלי כהן
21/12/2020

Volunteer at The Equalizer

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

Volunteer at The Equalizer

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת
שנת שרות
120
כפר איילים
אביב
0
10000
140
ספיר
שיראל כהן

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Volunteer at The Equalizer

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה