Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

Your content has been submitted

arrow&v

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
פרח
ליאון
ליאון
15
אחר
אלפסי
דימונה
Yes
Yes
פרח
עידן בסט
גלית
17
דקלים
דימונה
Yes
Yes
פרח
ליאון
רחל
10
נווה עמרם
דימונה
Yes
Yes
מכינה
יוסי אלקיים
חגית אוויץ
15
קול יעקב
ירוחם
Yes
Yes
מכינה
דותן מלול
דותן מלול
15
המאוחד
ירוחם
Yes
Yes
מכינה
דולב
דולב
20
אחר
קל יעקב
ירוחם

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
13:00
13:00
16:00
16:00
14:30

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

14:30
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
שלישי
חמישי
שלישי
אלפסי
דימונה
שלישי
רביעי
שני
דקלים
דימונה
שלישי
חמישי
שלישי
נווה עמרם
דימונה
רביעי
שלישי
ראשון
קול יעקב
ירוחם
רביעי
חמישי
ראשון
המאוחד
ירוחם
קל יעקב
ירוחם

Volunteer at The Equalizer

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
890
890
דולב פרץ
1330
580
1020
עידן בסט
1330
1380
890
450
סלאח אלגדיפי
1780
1180
1780
1780
יהודה אנקאווה
890
890
890
890
450
דותן דוד מלול
500
דותן מלול

Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
1700
דקלים דימונה
17/01/2021
2000
המאוחד ירוחם
17/01/2021
500
2000
קול יעקב ירוחם
17/01/2021
750
בית ספר נווה - דימונה
25/11/2020
900
בית ספר אלפאסי - דימונה
25/11/2020

Volunteer at The Equalizer

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

Volunteer at The Equalizer

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Volunteer at The Equalizer

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה