Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

Your content has been submitted

arrow&v

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
No
No
עלייה
עלייה
עלאאה
12
אחר
אחווה
יפו
No
Yes
עומר
עומר
שחר
11
אחר
שפירא
תל אביב
No
Yes
נדב
נדב
אוראל
עציון
תל אביב
No
Yes
עומר
עומר
אינה
12
אחר
איתמר אבן אבי
תל אביב
No
No
הוד
הוד
ורד
הדקל
תל אביב
No
No
אמיל\תמיר
אמיל\תמיר
זהבי
13
אחר
הגליל
תל אביב

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
אחווה
יפו
שפירא
תל אביב
עציון
תל אביב
איתמר אבן אבי
תל אביב
הדקל
תל אביב
הגליל
תל אביב

Volunteer at The Equalizer

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 21
מאי 21
אפריל 21
מרץ 21
פברואר 21
ינואר 21
דצמבר 20
נובמבר 20
שם העובד
1710
אמיל לייבנר
108
שי שייביץ
2000
108
עומר
540
540
360
גבריאל
108
180
108
360
דין
765
1350
675
810
תמיר

Volunteer at The Equalizer

 

Volunteer at The Equalizer

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

Volunteer at The Equalizer

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך

Volunteer at The Equalizer

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

Volunteer at The Equalizer

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת

Volunteer at The Equalizer

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Volunteer at The Equalizer

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה